Du är här:

Planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har tagit fram en långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen (VA-plan). VA-planen ska ge bättre framförhållning i arbetet med vatten- och avloppsfrågor i kommunen.

VA-planen innehåller beskrivning och tillvägagångssätt för hur kommunen ska skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar hantering av dricksvatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. I planen beskrivs hur enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska prövas och hur tillsyn ska prioriteras samt behovet av utveckling och utbyggnad av den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen. VA-planen pekar ut ett antal bebyggelseområden som av miljö- och hälsoskäl har behov att lösa nuvarande vatten-och avloppssituation med kommunal vatten- och avloppsförsörjning.

VA-planen innehåller följande dokument:

VA- policy för Örnsköldsviks kommunPDF

VA- strategi för Örnsköldsviks kommunPDF

VA- riktlinjer för Örnsköldsviks kommunPDF

I Örnsköldsvik har flera kustnära områden succesivt fått större andel permanent bebyggelse, vilket innebär nya förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjningen. Det här är områden där fastighetsägare har svårt att lösa vatten- och avloppsförsörjningen på egen hand utan att riskera att förorena närliggande sjöar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Det kan till exempel innebära att det inte finns ett tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsbrunnar och dricksvattenbrunnar samt att belastningen är högre på avloppsanläggningarna, vilket ökar riskerna för att påverka dricksvattenkvaliten och närliggande vattendrag negativt. Även om det på sina håll fungerar idag är det inte en långsiktigt hållbar lösning. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp är nödvändig för att nå en hållbar lösning som inte riskerar människors hälsa eller miljön.

Vad säger lagen?

Kommunen har en skyldighet att ordna vatten och avlopp och det regleras i Lagen om allmänna vattentjänster paragraf 6. Lagen säger:

  • Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse ska kommunen;
  1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Kartläggning av prioriterade områden

Kommunen har kartlagt och identifierat bebyggelseområden som bedöms utgöra ett större sammanhang och där allmän vatten- och avloppsförsörjning är nödvändig för att skydda människors hälsa och miljön, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster. För att ett bebyggelseområde ska bedömas som ett större sammanhang ska området innehålla fastigheter i grupp om minst 20 och bostadstäthet mellan fastigheterna är maximalt 50 meter. Utöver det har kommunen även tittat på om andelen bostäder med permanentboende är minst 25 %. Utifrån ett 50-tal bostadsområden har kommunen landat i åtta områden som uppfyller kriterierna för så kallade paragraf 6-områden. För att skydda människors hälsa och miljö har kommunen valt att prioritera områden som exempelvis ligger nära dricksvattentäkt eller friluftsbadplatser, eller där det finns hög risk för övergödning på grund av dåliga enskilda avloppsanläggningar.

Undantag

Trots kriterierna för vilka områden som utgör ett större sammanhang, så kan även mindre grupper av fastigheter prioriteras som paragraf 6-områden, om det visar sig att det finns särskilda omständigheter utifrån hälsa eller miljö. Det kan exempelvis handla om mindre grupper av bostäder i direkt närhet till friluftsbadplatser eller inom skyddszon till ett vattenskyddsområde och som ligger i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Prioriterade områden för vatten-och avloppsutbyggnad

Kommunen har genom kartläggning identifierat åtta bebyggelseområden där det bedömts att det finns en risk för påverkan på människors hälsa eller miljö och som har ett mer eller mindre tydligt behov av förbättrad vatten-och avloppssituation genom en allmän vatten- och avloppsförsörjning. De åtta områden som pekats ut är i prioriteringsordning ett och två, där nummer ett har högst utredningsprioritetet.

Områden med prioritet 1: Fjärdänget, Gullvik och Nyänget.

Områden med prioritet 2: Backsjöänget, Hornön, Högbyn, Måle och Nötbolandet.

VA-planen pekar ut vilka områden som kan bli aktuella för utbyggnad. Behovet av utbyggnad styrs av många olika faktorer och för att kunna göra en korrekt bedömning behöver kommunen mer information. Nästa steg blir därför att genomföra fördjupad utredning kring vatten- och avloppssituationen för varje område. Flera faktorer kommer att utredas som exempelvis de enskilda avloppsanläggningarnas status samt dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkter/brunnar. Kommunen kommer även att utreda olika tekniska lösningar för områdena och kostnader för dessa. Sedan tar kommunfullmäktige beslut om en utbyggnadsplan för allmän vatten-och avloppsförsörjning. I den kommer det också att framgå tidplan och rangordning för utbyggnad.

Tidplan

Arbetet med att bygga ut det allmänna vatten-och avloppsnätet är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över många år. Utbyggnaden av alla åtta områden beräknas ta cirka 25-30 år. Under 2018–2019 kommer det att pågå fördjupade utredningar kring de prioriterade områden som pekats ut som paragraf 6-områden.

Målsättningen är att fastighetsägare som berörs av allmän vatten- och avloppsutbyggnad kommer att bli kontaktade av kommunen ungefär två år innan förväntad inkoppling ska ske. Omkring år 2020 är det tänkt att arbetet med det första prioriteringsområdet ska kunna påbörjas. Ett område tar ungefär tre till fem år att genomföra, i tidsramen ingår förstudie, information, projektering och byggnation.

För dig med fastighet inom prioriterade områden

Äger du ett fritidshus eller året runt boende i ett av de områden som kommunen identifierat som ett paragraf 6-område kommer du att behöva ansluta dig till kommunens avloppsnät, oavsett om du idag redan har en fungerande enskild avloppslösning. Däremot, har du en väl fungerande dricksvattenbrunn med god kvalitet behöver du inte ansluta dig till kommunens vatten. Som fastighetsägare kommer du att bli kontaktad av kommunen ungefär två år innan förväntad inkoppling kommer att ske, då kommer du att få information om bland annat tidplan för utbyggnad och kostnad.

Kostnaden för att ansluta sig till kommunens vatten och avlopp ligger idag på 106 000 kr inklusive moms. Avgiften kommer att behöva justeras uppåt för att täcka de faktiska kostnaderna i kommande utbyggnadsområden. Den fördjupade utredningen som ska genomföras kommer att ge svar på avgiftens storlek som sedan ska beslutas i kommunfullmäktige.

För dig med fastighet och enskilt avlopp utanför prioriterade områden

I de delar av kommunen som ligger utanför det nuvarande och blivande verksamhetsområdet för allmän vatten och avloppsförsörjning gäller samma regler som tidigare. Som fastighetsägare är du ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagstiftningens krav på rening och att den inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Kommunens miljö- och hälsoenhet har i uppdrag utföra tillsyn och ställa krav på fastighetsägaren när avloppsanläggningen har brister som innebär risker för människors hälsa och/eller miljön. Eftersom Örnsköldsviks kommun har mellan 8000 – 9000 enskilda anläggningar är tillsynen ett omfattande arbete där resurserna ska läggas där de gör störst nytta. I en långsiktig tillsynsplan som antas av samhällsbyggnadsnämnden kommer olika områden i kommunen prioriteras utifrån risk för påverkan. Hälsorelaterade risker prioriteras före risker för miljö.

En bristfällig avloppsanläggning kan innebära en kostnad för dig som fastighetsägare. Kostnaden för åtgärder kommer att variera, men det kan röra sig om investeringar mellan 50 000 – 100 000 kr för dig som enskild fastighetsägare. Kostnadsuppskattningen är baserad på konventionella passiva system som exempelvis slamavskiljare och markbaserad rening (infiltrationsanläggning/markbädd). Att lösa avloppet tillsammans med andra fastighetsägare i närheten kan innebära lägre kostnader.

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviköppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00

Epost
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)