Ja

En ny dragning av E4 genom centrala Örnsköldsvik behövs för att förbättra miljön, men är också till fördel i arbetet med att skapa ökad tillväxt och främja nya företagsetableringar i norra Sverige.

Ny dragning av E4 genom Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommuns arbete går in i en ny fas för att få till en ombyggnation av E4 genom stadskärnan. Nu ser kommunen över möjligheterna till finansiering tillsammans med olika marknadsaktörer. Den nuvarande sträckningen, rakt genom centrala Örnsköldsvik medför flera problem, framför allt säkerhetsmässigt och miljömässigt.

%%#6a762a%%accent-1%%

Frågan om ”Förbifart Örnsköldsvik” har funnits med under lång tid. I Örnsköldsvik har kommunen länge drivit uppfattningen att E4:an måste flyttas ut ur stadskärnan. Vid sidan av oacceptabelt höga bullernivåer och koldioxidutsläpp, är utsläppen av kvävedioxider lika höga i centrala Örnsköldsvik som på Hornsgatan i Stockholm. Den nuvarande dragningen av E4 innebär stora risker och en ny förbifart skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Trots detta fanns projektet inte med när regeringen presenterade den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. "Förbifart Örnsköldsvik" är nödvändig för miljön och säkerheten, och arbetet går nu över i nästa fas.

Nästa steg är att söka alternativ finansiering. Kommunen kommer omgående att inleda samtal med marknadsaktörer i syfte att bygga tunneln genom avgiftsfinansiering. Förhoppningen är att det möjliggör ”Förbifart Örnsköldsvik”, kanske även snabbare än om projektet legat med i planen. Tidsplan för en möjlig avgiftsfinansierad tunnel är bland annat beroende av marknadsaktörernas svar på en sådan förfrågan.

– Det är av största vikt att garantera kommuninvånarnas säkerhet. Därför kommer vi under tiden självklart fortsätta jobba med Trafikverket för att till exempel binda farliga partiklar. Vi kommer även att se över hastighetsbegränsningen på E4 genom centrum. Vi måste också tillsammans med berörda myndigheter genomföra övningar för att hantera en potentiell krissituation där exempelvis farliga kemikalier är inblandade, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Inför att den nödvändiga tunneln är på plats kommer kommunen att ytterligare utreda möjligheten att införa en

miljözon för att på så sätt garantera att främst den tunga trafiken leds ut ur stadskärnan.

– Vi fortsätter självklart också vårt påverkansarbete fram till nästa revidering av den nationella infrastrukturplanen, som revideras var fjärde år, understryker Per Nylén.

Det är inte bara i Örnsköldsvik som frågan är angelägen.

– Vi behöver hjälpas åt i regionen för att fler företag ska etablera sig och då spelar infrastrukturen en viktig roll. Vi har en stark utveckling när det gäller industri och etableringar, vi har god tillgång på el och mark vilket kommer att locka företag i framtiden. En ombyggnation av E4 genom Örnsköldsvik skulle dels vara bra för Örnsköldsviksborna när det gäller miljö, men det skulle också förbättra logistikflödet längs E4, vilket påverkar även oss i Umeå då E4 är vägen söderut, säger Hans Lindberg (s), kommunalråd i Umeå kommun.

– Det känns mycket lovande att hela länet, och dessutom Umeåregionen, är positiva till en omdragning genom Åsberget. Det är dock viktigt att poängtera att E4:ans nuvarande dragning inte bara är ett problem för oss i Örnsköldsviks kommun och omkringliggande kommuner, utan att det är en viktig fråga för hela Sverige. Örnsköldsviks kommun står för 5 procent av Sveriges totala export, och en god infrastruktur är otroligt viktig för vår industri. Det är viktigt att underlätta en ökad tillväxt i norra Sverige, och en omdragning av E4:an skulle bidra till detta arbete.

Text och foto: Örnsköldsviks kommun