Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

ሓልዮትን ሓገዝን

Omsorg och hjälp

እዚ ኮሙን እዚ፤ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፤ ማሕበራዊ-ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት፤ ንሓጺር ይኹን ንነዊሕ ጊዜ፤ ደገፍን ሓገዛትን ይገብረሎም እዩ። ገለ ካብቲ ሓገዛት፤ በቲ ”ሕጊ ማሕበራዊ-ኣገልግሎትን” በቲ ”ሕጊ ሓገዝን-ኣገልግሎትን ንኣካለስንኩላን” ዚብል ደንቢታት ዚምእዘዝ እዩ። እቲ ካልእ ሓገዛት ድማ፤ በቶም ናይቲ ኮሙን ፖተቲካውያን ውሳኔታት፤ ንዜጋታት ዚግበር ሓገዛት እዩ።

ሓልዮት-ኣረጋውያን
እቶም ንመዓልታዊ-ህይወቶም ንምምራሕ ሓገዝ ዘድልዮም ኣረጋውያን፤ ካብቲ ኮሙን ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓገዛት ብሕጊ ዚምእዘዝ ኮይኑ፤ ንነፍሲ-ወከፍ ሰብ ከከም ኣድላይነቱ፤ እቲ ኮሙን ኣጽኒዑ ዚውስነሉ እዩ። ሰራሕተኛታት ”ሄም-ሸንስት” (Hemtjänsten)፤ ንጽሬትካን ምኽዳንካን፤ ንመድሃኒታትካን፤ ሕጽቦን ከምኡውን ንምጽርራይ-ገዛኻን ይሕግዙኻ እዮም። ነቶም መግቢ ንምስራሕ ውን ዚጽግሞም ሰባት፤ ስሩሕ-መግቢ ውን ናብ ገዛኦም የምጽኡሎም እዮም። በይኖም ዚቕመጡ ኣረጋውያን፤ ”መተኣማመኒ ህጹጽ-ረድኤት” ዝኸውን (trygghetslarm)፤ ሓገዝ-መጸውዒት መሳርሒ ይግበረሎም እዩ።

እቲ ጽዑቕ ናይ ክንክን-ሓልዮት ዘድልዮ ሰብ፤ ለይቲን-መዓልቲን ሰራሕተኛታት ኣብ ዘሎዉዎ፤ ኣብ መቐመጢ-ኣረጋውያን ክምደብ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ነናትካ መደቀሲ ክፍሊን፤ ብሓባር እተዋግዓሉ ቦታ ዘለዎን እዩ።

እቲ ካብ ኮሙን ናይ ክንክንን ሓልዮትን ሓገዝ ዚረክብ ሰብ፤ ነቲ ዚግበረሉ ኣገልግሎታት ገንዘብ ይኸፍል እዩ። እቲ ዚኽፈል ገንዘብ ከከምቲ ዚግበረልካ ሓገዝን፤ ዘሎካ ገንዝብን ተራእዩ ዚውሰን እዩ።

ገንዘብ ዘይክፈሎ፤ ቅልል ዝበለ ዚወሃብ ኣገልግሎታት ውን ኣሎ። ንሱ ድማ፤ እቲ ኣረጋውያን መጺኦም ዚራኸቡሉን ኣብ ነንበይኑ ንጥፈታት ዚሳተፉሉን ”መራኸቢ-ቦታታት” እዩ።

ርክብ፡-
ሓገዝ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፤ ምስቲ ”ናይ ሓልዮት-ኣሃዱ” (omsorgsenheten) ብቴሌፎን:- 0660-26 51 82 ርክብ ግበር።

 

ንስንኩላን ዚግበር ደገፍ
እቶም ናይ ኣካላት ስንክልና ዘሎዎም ሰባት፤ ከም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ሕብረትሰብ ንምውሳእ መታን ክኽእሉ፤ ሓገዝ ይግበረሎም እዮም። እቲ ዚግበረሎም ሓገዛት ከከምቲ እቲ ውልቀሰብ ዘሎዎ ኣድላይነት ኮይኑ፤ እቲ ኮሙን ኣጽኒዑ ዚውስኖ እዩ።

እቲ መዓልታዊ ህይወቱ ንምክያድ፤ ጽዑቕ-ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ፤ ንጽሬት፡ ንምኽዳን፡ ንምምጋብን ካልእን ሓገዝ ንምርካብ፤ ”ግላዊ-ሓጋዚ” (personlig assistent) ዝበሃል ሰብ ይግበረሉ እዩ።  

እቶም ስንክልና ዘሎዎም ሰባት፤ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ክንክንን ሓገዝን ዘድልዮም ምስ ዚኾኑ፤ ናብ ፍሉይ ሓገዝ ዝረኽቡሉ መቐመጢ ቦታ ውን ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ናይ ”ሓባር-ህንጻታት” ወይ ”ኣፓርትመንት” ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ ሓባር-ህንጻታት፤ ናይ ርእስኻ ክፍሊ ዘሎዎ ኮይኑ፤ ኣብኡ ድማ ለይቲን-መዓልቲን ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት ኣሎዉ። ነቶም ባዕሎም ነፍሶም ዚኽእሉ ዚኸውን ”ናይ ኣገልግሎት መቐመጢ-ህንጻ” (servicebostäder) ዝበሃል ድማ ኣሎ። እዚ ነፍሱ ዝኽኣለ ”ኣፓርተመንት” ኮይኑ፤ ከከምቲ ዘድልየካ ሓገዝ እትረኽበሉ ቦታ እዩ።

እቲ ኮሙን ነቶም ኣካላዊ-ስንክልና ዘሎዎም ሰባት፤ ቤቶም ምስቲ ስንክልንኦም ንምችቻእ ዚሕግዝ ገንዘብ ይህቦም እዩ። ንዓረብያ-ስንኩላን መደየቢ ወይ ኣፍ-ደገ ናይ ቤት ንመግፍሒ ክኸውን ይኽእል።  

”መስምዒ-ኣፓራት” ወይ ኰረር-ዝብላ ምርኩስ ወይ ካልእ ነቲ ኣካላዊ-ስንክልና ዘመሓይሽ መሳርሒ ዘድልየካ ምስ ዚኸውን፤ ምስቲ ጥዕና-ማእከል ”hälsocentral” ርክብ ግበር።

ርክብ፡-
ሓገዝ ንምርካብ ምልክታ ክተእቱ ምስ ትደሊ ምስቲ ”ናይ ሓልዮት-ኣሃዱ” (omsorgsenheten) ብቴሌፎን:- 0660-26 51 82 ርክብ ግበር።

 

ንቤተሰብ ዚግበር ደገፍ
እቲ ንሓደ ዘመዱ ዚኣሊ ሰብ፤ ንሱ ውን ገለ እዋናት ዕረፍቲ መታን ክረክብ፤ ኣድላይነቱ ብድሕሪ ምጽናዕ፤ ሓገዝ ይግበረሉ እዩ። ንኣብነት ከም መብረዪ ሰብ ምርካብ ወይውን ነቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ፤ ዝተዓለሙ ሰራሕተኛታት ናብ ዚርከብዎ፤ ናብ ጊዚያዊ መዕቆቢ ቦታ ከም ዚግዕዝ ምግባር ክኸውን ይኽእል።

እቲ/እታ ናይ ኮሙን ”ናይ ዘመድ ኣማኻሪ”፤ ነቶም ቤተሰብ በብጉጅለታት ከፋፊሉ የዘራርቦምን ኣብ ሓገዝ ዘድልዮም ውን ደገፉ ይህቦምን እዩ።

ርክብ፡-
ብዛዕባ ንቤተሰብ ዚግበር ደገፍ ብዝበለጸ ንምፍላጥ፤ ምስቲ ”ናይ ዘመድ ኣማኻሪ” ብቴሌፍን፡- 0660-883 14 ወይ ድማ ንመብረዪ ዚኸውን ሓገዝ ንምርካብ፤ ምልክታ ክተእቱ ምስ ትደሊ ምስቲ ”ናይ ሓልዮት-ኣሃዱ” (omsorgsenheten) ብቴሌፎን:- 0660-26 51 82 ርክብ ግበር።

 

ደገፍ ንስድራቤትን ውልቀሰባትን
እቲ ኮሙን ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት፤ ማሕበራዊ ሓገዝ ዘድልዮም ስድራቤትን ውልቀሰባትን፤ ንውሱን ጊዜ ደገፍ ይህብ እዩ። ንኣብነት እቲ ጸገም፤ ብስራሕ-ምስኣን ወይ ብቑጠባዊ ሽግራት ወይ ብኣካላዊ ጸገማት ወይ ብሽግር ናይ ወልፊ-መስተን ድሮጋን ወዘተ ክኸውን ይኽእል።

እቲ ኮሙን ናይቶም ኣብ ሓደጋ-ሽግር ዘሎዉ ቈልዑ ሓላፍነት ክወስድ ግዴታ ኣሎዎ። ኩሎም እቶም ኣብ ሓደጋ-ሽግር ናይ ምዕማጽን ወይ ካልእ ሽግራትን ኣሎዉ ተባሂሉ ዝተጠርጠረሉ ኩነታት፤ ናብ ኮሙን ጥርዓን ክቐርብ ይግባእ። ኣብ ኣብያተትምህርቲ ወይ ካልእ ሞያዊ ስራሕ ዘሎዉ ሰራሕተኛታት፤ ቈልዓ ኣብ ሓደጋ-ሽግር ኣሎ ኢሎም ምስ ዚጥርጥሩ፤ ብመሰረት ሕጊ ሽወደን፤ ናብቲ ኮሙን ጥርዓን ከቕርቡ ግዴታ ኣሎዎም። ብድሕሪኡ እቲ ኮሙን፤ ብቐጥታ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል ክወስድ ወይ ብዛዕብኡ መጽናዕቲ ምግባር ክጅምር ውሳኔ ይውስድ።

ኣብ ሓደ ስድራቤት፤ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ናይ ምዕማጽ ሽግር ምስ ዘጋጥም፤ እቲ ኮሙን ነቲ ዝተዓመጸ ሰብ ደገፉ ይህቦ። እቲ ዝዋቓዕ ሰብ ውን፤ ነቲ ናቱ ናይ ግብረ-ቍጥዐ ጠባያት መታን ክቆጻጸር፤ ሓገዝ ይገብረሉ እዩ።

”ኣማኸርቲ-ስድራቤት” (Familjerådgivningen) ንሰብ-ሓዳር፤ ንስድራቤት ወይ ውን ብውልቀሰብ፤ ነቶም ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ሽግር ዘሎዎምን፤ ለውጢ ዝደልዩን፤ ዓዲሞም የዘራርብዎም እዮም። ዚዕቀብ መዝገብ የልቦን፤ እቲ ዝገበርካዮ ዝርርብ ድማ ንደገ ከይወጽእ ብሕጊ ሕልዊ እዩ። ኣብ ኣድላይነት ዘሎዎ ኩነታት፤ ሓገዝ ናይ ተርጓማይ ክእዘዝ ይኽእል እዩ።

ካብቶም ኣብዚ ኮሙን ዚሰርሑ ናይ ደገ-ስራሕ ጉጅለታት፤ ቅሳነት መታን ክፍጠርን፤ ፍጻሜ-ገበንን ምዝርጋሕ-ድሮጋን ውን ንምክላኻል ክብሉ፤ ኣብቲ መንእሰያት ዚርከቡሉ ከባቢታት፤ ህላውነቶም የርእዩ እዮም።

ርክብ፡-
ንናይ ገዛእ-ርእስኻ ወይ ንሽግር ናይ ስድራቤትካ፤ ደገፍን ሓገዝን ንምርካብ ምልክታ ንምእታው ምስ ትደሊ፤ ናብቲ ጉጅለ-ተቐባሊ ምልክታታት ብቴሌፎን፡- 0660-888 07 ተራኸብ። እቶም ”ኣማኸርቲ-ስድራቤት” ድማ በዚ ዚስዕብ ቁጽሪ ቴሌፎን፡- 0660-886 87 ወይ 0660 -886 89 ደዊልካ ተራኸቦም።

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: