Du är här:

Svenska för invandrare - Sfi

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Sfi kan kombineras med praktik, arbete eller andra studier. Du kan starta dina studier på sfi under hela året. Vem som har rätt att läsa sfi beskrivs hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedish Tuition for Immigrants (SFI) is language instruction aiming to give adult immigrants basic knowledge of the Swedish language. It is possible to combine SFI with job experience activities, work or other studies. We admit students throughout the year. Who is entitled to read sfi? Read more at the Swedish National Agency for Educationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Studievägar och kurser

Tre studievägar

Sfi har tre studievägar. Varje studieväg består av kurser. Kurser på samma nivå i figuren är likvärdiga. Kurs 1b och 2b är alltså likvärdiga, även om de tillhör olika studievägar. På samma sätt är 1c, 2c och 3c likvärdiga, liksom 1d, 2d och 3d. Det är möjligt att nå slutkursen (d) i varje studieväg.

 • Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år.
 • Studieväg 2 är för dig som har läst grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning.
 • Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Om du inte har gått i skolan tidigare, eller bara har studerat några få år i hemlandet, börjar du direkt med studieväg 1 (kurs 1a eller 1b).

Du som har gått i skolan tidigare läser först i nybörjargruppen. Där studerar du i fyra till åtta veckor innan du börjar studieväg 2 eller studieväg 3.

Kurstiden

Kurstiden är individuell och beror på bland annat din utbildningsbakgrund, dina förkunskaper och vilka mål du har.

Prov och betyg

Kurserna b, c och d avslutas med nationella prov som är obligatoriska.

Du får betyg i alla kurser. Betygsskalan har sex steg, A–F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg.


Du kan studera sfi på tre olika sätt

1. Dagtid i Örnsköldsvik

De flesta studerar sfi på dagtid och många läser dessutom på heltid, men det går att anpassa om du exempelvis jobbar. Kursstart kan göras varje månad med några undantag.

2. Kvällstid i Örnsköldsvik

Kursen passar speciellt bra för dig som jobbar på dagarna. Du kan läsa alla kurserna i studieväg 2 och studieväg 3. Du läser på egen hand mellan träffarna. Kursstart kan göras varje månad med några undantag.

3. Distans

Distansstudier är ett alternativ för dig som varken kan studera på dagen eller på kvällen. Du måste ha studievana och kunna studera självständigt, samt vana av att kommunicera via dator. Kursstarten är individuell och bestäms tillsammans med din lärare. Du kan behöva vänta på att få starta. 

Även om kursen ges på distans inleds den med att du träffar din lärare på skolan. Du och läraren träffas också på skolan vid tider som ni bestämmer tillsammans.

På distans erbjuder vi kurserna 3C och 3D. Om du inte kan någon svenska behöver du först gå nybörjargrupp på dagtid.


In English

Study Routes and Courses

SFI has three different study routes. As the figure shows, course 1b and 2b are equivalent, as are course 1c, 2c and 3c as well as 1d, 2d and 3d. It is possible to read the final course (d) in each study route. 

 • Study route 1 is intended for persons with little experience in studying.
 • Study route 2 is for persons with some experience in studying, capable of reading and writing fairly effortlessly.
 • Study route 3 is for persons who are accustomed to studying and are capable of independent studying.

If you have not attended school earlier, or only studied for a few years, you will begin your studies in study route 1 (course 1a or 1b).

If you have attended school earlier, you start your studies in our Beginner Group. You attend the group for four to eight weeks before starting study course 2 or 3.

The length of the course differs between individuals, depending on your previous education, how much Swedish you already know and your personal aspirations.

Courses b, c and d are followed by a final compulsory, national test.

You will be graded in all the courses. The grades are A-F, with A as the highest grade.

You can study SFI in three different ways

1. Daytime studies in Örnsköldsvik

Most students study SFI during the day and many people study full time, but your attendance can differ if you e.g. have a job. New courses start every month (with some exceptions).

2. Evening class in Örnsköldsvik

This is the course we recommend if you have a daytime job. You can follow study route 2 and 3. Between classes you have home assignments. New courses start every month (with some exceptions).

3. Distance learning

Distance studies are an option for those who cannot study either day or evening. You must have a study experience and be able to study independently, as well as the routine of communicating via computer. The course start is individual and is decided together with your teacher. You sometimes have to wait to get started.

Even if the course is given at a distance, it begins with meeting your teacher at the school. You and the teacher also meet at school at times that you decide together.

We offer courses 3C and 3D as distance studies. If you do not know any Swedish, you first need to start a beginners group during the daytime.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

Vill du börja sfi?

Ansök genom att gå till
SFI-Drop-in
Lasarettsgatan 5
Trekanten
(vid Arkenbiblioteket)

Ta med dig:
- Id-handling
- Uppehållstillstånd
- Eventuella betyg och intyg

Öppettider
Onsdagar 10.00-11.30 och 12.30-14.30

Kursstarter hösten 2020

 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Kontakt
Yvonne Strömberg
0660-88483
sfi@ornskoldsvik.se

Läs kursplanen på ditt språk

Här finns kursplanen för sfi på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets information

Läs om sfi hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träna svenska själv

På länkarna kan du träna dig i det svenska språket

Moodle

I undervisningen används programmet Moodlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Do you want to start sfi?

Apply by visiting
SFI Drop-in
Lasarettsgatan 5
Trekanten
(at the Arken Library)

Bring
- ID-card
- Residence permit
- Possible grades and certificates

Hours of registration
Wednesdays 10.00-11.30 and 12.30-14.30

Course starts in autumn 2020

 • August 17
 • September 14
 • October 12
 • November 9
 • December 7

Contact
Yvonne Strömberg
0660-88483
sfi@ornskoldsvik.se

Syllabus in your language

Here you can read the syllabus for sfi in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Learn Swedish on your own

Use the links to practice Swedish

Moodle

At sfi we use software Moodlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster